Gwarancja i reklamacja

W celu zgłoszenia wadliwego towaru do naprawy gwarancyjnej należy:

  • wysłać reklamowany towar dołączając dokładny opis usterki wraz adresem zwrotnym oraz kserokopię dowodu zakupu (paragon, faktura) na adres:

Satmania.pl - SERWIS
ul. Piwna 3a, 65-315 Zielona Góra

 

Uwaga!
Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta, nie podlega warunkom gwarancyjnym Satmania.pl i powinien być reklamowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.

 

Klient traci uprawnienia wynikające z Gwarancji w przypadku

  • dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub osoby trzecie
  • eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Satmania.pl lub/i Producenta towaru
  • braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Satmania.pl lub/i producenta towaru
  • gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej
  • stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru

W przypadku stwierdzenia przez Satmania.pl, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Satmania.pl poinformuje o tym Klienta, zwracając wadliwy towar na jego koszt i ryzyko obciążając Klienta poniesionymi przez Satmania.pl kosztami.

Satmania.pl nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania naprawy gwarancyjnej (czas realizacji reklamacji).

 

 

Wydrukuj